PETIȚII

 

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal in format .PDF

 

O.G. nr. 27 din 2002 privind soluționarea petițiilor

Definiția petiției:

Prin petiție se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică,
pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi
locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi
societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome,
denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

  • Petițiile pot fi depuse direct la sediul Gărzii Forestiere Timișoara – Serviciul Relații cu Publicul sau pot fi
    transmise prin poștă, fax, sau e-mail.
  • Adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor: gardaforestiera.timisoara@gmail.com
  • Petiția va conține informațiile privind datele de identificare și cele de contact ale petentului (C.I./tel.)
  • Petiția va fi însoțită de Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Anunț

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare
şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi
expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.