Infiintarea structurilor silvice private

Gestionarea durabila a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.

Pentru constituirea si funcţionarea ocoalelor silvice se acorda asistenta tehnica de specialitate de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare.

Asistenta tehnica de specialitate acordata de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare consta in oferirea de informatii referitoare la:

a) prevederile legale in vigoare privind constituirea si functionarea ocoalelor silvice;

b) drepturile si obligatiile pe care le au detinatorii de paduri referitoare la respectarea si aplicarea regimului silvic;

c) intocmirea si promovarea documentatiilor necesare avizarii si autorizarii functionarii ocoalelor silvice;

d) sprijinul acordat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pentru constituirea in asociatii, potrivit reglementarilor legale.

Constituirea si autorizarea funcţionarii ocoalelor silvice

Constituirea ocoalelor silvice se face de catre:

a) unitatile administrativ-teritoriale care au in proprietate publica sau privata terenuri forestiere;

b) persoanele fizice si/sau persoanele juridice care au in proprietate terenuri forestiere;

c) persoanele juridice rezultate in urma asocierii persoanelor prevazute la lit. a) si b);

d) administratorul padurilor proprietate publica a statului.

Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte si/sau cantoane silvice.

Autorizarea functionarii unui ocol silvic se face cu avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza isi are sediul ocolul silvic care solicita autorizarea.

Functionarea ocoalelor silvice se autorizeaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare in vederea inscrierii in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.

Criteriile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea si autorizarea ocoalelor silvice sunt :

1. Cantonul silvic:

a) conditii de personal: un post de padurar cu studii profesionale/liceale in specialitate silvica;

b) conditii de logistica: uniforma de serviciu, clupa forestiera, pichet de incendiu.

2. Districtul silvic:

a) conditii de personal: un post de sef de district silvic cu studii liceale/tehnice de specialitate;

b) conditii de logistica: spatiu pentru sediul districtului silvic, uniforma de serviciu, clupa forestiera, instrumente pentru masurarea inaltimii arborilor, pichet de incendiu.

3. Ocolul silvic:

a) conditii de personal: numar minim de posturi de specialitate in centrala ocolului silvic – 3, dintre care un post de sef de ocol – cu activitate de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice; seful de ocol isi poate desfasura activitatea cu norma intreaga doar intr-un singur ocol silvic;

b) conditii de logistica: spatii pentru sediul ocolului silvic, mijloc de transport exclusiv, tehnica de calcul, mijloace de comunicare, pichet de incendiu, fonduri necesare pentru derularea activitatii;

c) dovada existentei contului bancar avand ca titular ocolul silvic;

d) conditiile prevazute la pct. 2 pentru fiecare district silvic din structura ocolului silvic.

Numarul minim de cantoane silvice care constituie un ocol silvic este de 4, iar pentru structura silvica de rang superior numarul minim de ocoale silvice este de doua.

Ocoalele silvice se constituie, functioneaza si asigura administrarea si/sau serviciile silvice pentru suprafete de fond forestier aflate in limitele teritoriale ale judetului in care acestea au sediul social si pentru suprafete de fond forestier situate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale limitrofe din judete invecinate.

In vederea obtinerii avizului pentru autorizarea infiintarii si functionarii unui ocol silvic privat se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza isi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexeaza urmatoarea documentatie:

a) un memoriu in care este prezentat modul de asigurare a surselor financiare pentru aplicarea regimului silvic in situatia avizarii si autorizarii;

b) o copie legalizata de pe actul constitutiv/actul de identitate al persoanei care îl înfiinţează si o copie de pe actele de proprietate a terenurilor;

c) regulamentul de organizare si functionare al ocolului silvic, aprobat de persoana care îl înfiinţează;

d) statutul ocolului silvic, aprobat de persoana care îl înfiinţează, in forma autentica;

e) organigrama si statul de functii ale ocolului silvic, din care sa rezulte existenta numarului minim de posturi, corespunzator ocolului silvic;

f) actul constitutiv al ocolului silvic si statul de personal; in situatia in care nu au fost facute angajari de personal, nu se depune stat de personal;

g) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele silvice in vigoare, pentru unitatile amenajistice pentru care se constituie ocolul silvic;

h) copii de pe hartile amenajistice la scara 1: 20.000 sau 1: 10.000 si 1: 5.000;

i) lista cuprinzand mijloacele fixe si lista cuprinzand obiectele de inventar din dotarea ocolului silvic, conform conditiilor minime de logistica, la care se anexeaza copii de pe documentele de inregistrare contabila sau de pe facturi. In situatia in care mijloacele fixe si obiectele de inventar nu se afla in dotarea ocolului silvic, procurarea lor se face in termenele stabilite prin programul de conformare care se prezinta de ocolul silvic.

La documentele prevazute mai sus se anexeaza:

a) borderoul actelor de punere in valoare a masei lemnoase neautorizate la taiere, aferenta fondului forestier ce se preia, certificat prin semnatura sefului ocolului silvic de la care se preiau suprafetele. Borderoul cuprinzand actele de punere in valoare si lista cuprinzand unitatile amenajistice se transmit de catre ocolul silvic care le intocmeste ocolului silvic care solicita avizul, in termen de 30 de zile de la data solicitarii scrise;

b) copii de pe descrierile parcelare si planurile decenale aferente suprafetelor care fac obiectul predarii-primirii sau retrocedarii.

Programul de conformare elaborat de ocolul silvic si aprobat de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare se refera la bunurile pentru dotarea ocolului silvic si la termenele de procurare a acestora, termene ce nu pot depasi 6 luni de la data autorizarii. Programul de conformare cuprinde si termenul de ocupare a posturilor vacante prevazute in statul de personal, ce nu poate depasi 60 de zile de la data autorizarii. Programul de conformare se analizeaza si se aproba de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare. La eliberarea avizului se face mentiune in acest sens, urmand ca inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare, daca programul de conformare nu este respectat, sa dispuna ridicarea si sigilarea dispozitivelor de marcat pana la indeplinirea conditiilor prevazute in program.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare stabileste, daca este cazul, impreuna cu ocoalele silvice implicate, documentele si documentatiile tehnice ce urmeaza sa fie predate/preluate necesare avizarii noului ocol silvic, facand mentiuni detaliate despre acestea in avizul pentru autorizarea functionarii, prevazut in anexa nr. 2. Mentiunile contin in mod obligatoriu numele si functia persoanelor responsabile de predarea/preluarea documentatiilor, atat din partea ocolului silvic care preda, cat si din partea ocolului silvic care solicita autorizarea.