Masura 221

Masura 221
Măsura Prima împădurire a terenurilor agricole
Articole care stau la baza măsurii Art. 36 b (i) coroborat cu art. 43 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005

Art. 30 şi 31 şi punctul 5.3.2.2.1 din Anexa II a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1974/2006

Codul măsurii 221

Motivaţia sprijinului

Suprafaţa de teren ocupată cu păduri şi altă vegetaţie forestieră în România este de 6.742.800 ha (INS 2006), reprezentând 28,28 % din suparafaţa ţării. Această pondere este sensibil sub media europeană de 37,1% pădure. Suprafaţa de pădure per capita în România este de 0,28 ha, puţin sub media europeană de 0,32 ha. Conform studiului întocmit de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, o pondere a suprafeţei ocupată de păduri de aproximativ 35% este considerată pentru spaţiul geografic românesc valoarea „optimă” pentru asigurarea unei folosinţe şi gospodariri durabile a terenului, pe termen mediu. Se preconizează ca în decursul perioadei 2007-2013, prin această măsură, suprafaţa păduroasă a ţării să crească cu 49.348 ha.

Cea mai mare parte a pădurilor României se găseşte în zona de munte (51,%), în timp ce 37% din suprafaţă ocupată cu pădure se află în zona de deal, doar 10,9% se găsesc la câmpie.

Durabilitatea măsurilor de protecţie a mediului este un principiu de bază în cadrul acestei măsuri. Proiectul tehnic de împădurire a terenurilor agricole, în special a celor de la câmpie, va urmări ameliorarea efectele factorilor naturali dăunători, reducerea eroziunii solului,  atenuarea efectelor fenomenului global al schimbărilor climatice, îmbunătăţirea capacitatăţii de retenţie a apei, îmbunătăţirea calităţii aerului, toate acestea prin menţinerea (iar în cazuri particulare prin creşterea) diversităţii ecologice.

Creşterea suprafeţelor împădurite contribuie la îndeplinirea obiectivelor globale cu privire la reducerea emisiilor de CO2 pentru atenuarea schimbărilor climatice şi la creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă.

Prin funcţiile de natură ecologică, socială şi economică, pădurile furnizează şi alte bunuri şi servicii pentru societate, cum ar fi produsele lemnoase şi nelemnoase, spaţiu de recreere, înfrumuseţarea peisajului, etc., care completează raţionamentul intervenţiei prin această măsură.
Obiectivele măsurii

Obiectiv general

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenului prin împădurire. Această măsură este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea, sau, după caz, creşterea biodiversităţii.

Obiective specifice

Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.

Obiectiv operaţional

 • Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor.

Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au.

Scopul şi acţiunile prevăzute

Scopul acestei măsuri este de a creşte suprafaţa pădurilor la nivel naţional prin împădurirea de terenuri agricole. Această măsură are un caracter compensatoriu.

Sprijinul prin această măsură se referă la:

 • Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri standard), conform proiectului tehnic;
 • O primă anuală pentru lucrările de completări şi întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani;
 • O primă anuală fixă (standard) ca şi primă pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe an şi pe ha, pentru o perioadă de 15 ani.

Definirea terenului agricol

Terenul agricol reprezintă o suprafaţă de teren din următoarele categorii de folosinţă: arabil, păşuni şi făneţe, livezi, vii sau alte culturi permanente prevăzute de legislaţia naţională, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani.

Definirea fermierului

Fermierul este o persoană fizică sau juridică sau un grup/asociaţie de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit de legislaţia naţională, a cărui exploataţie agricolă se afllă în România şi care practică, în general, activităţi în domeniul agricol. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru această măsură, fiecare solicitant de suport trebuie să demonstreze că veniturile din agricultură însumează cel puţin 25% din veniturile totale şi că timpul destinat muncii în agricultură reprezintă cel puţin 25% din timpul de muncă total efectuat.

Persoanele juridice vor dovedi ponderea venitului din agricultură cu ajutorul documentelor contabile.

În cazul persoanelor fizice, dovada ponderii venitului din agricultură în cadrul venitului total se obţine prin împărţirea venitului mediu brut din agricultură pe an, calculat la nivelul ţării, corespunzător suprafeţei totale a terenului agricol deţinută de solicitant, la venitul total rezultat din activităţile agricole şi neagricole. Acestea din urmă pot fi salarii din activităţi lucrative în alte sectoare ale economiei, dividende din acţiuni, profit net din activitatea societăţilor comerciale, pe baza părţilor sociale deţinute, etc. Venitul din activităţile neagricole este calculat ca medie a ultimilor 2 ani şi este atestat de o declaraţie pe propria răspundere autentificată de notarul public.

Criterii de eligibilitate

Beneficiarii

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinători legali de teren agricol. Aceştia nu trebuie să facă obiectul altor forme de sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeaşi suprafaţă de teren şi perioadă, inclusiv prin Măsura 113 – Pensionarea timpurie a fermierilor şi muncitorilor agricoli, cu excepţia persoanelor fizice care realizează proiectele de împădurire prin măsura 143.

Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili pentru sprijin prin această măsură:

 • Deţinătorii privaţi de teren agricol, pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere şi executarea lucrărilor de întreţinere pe o perioadă de 5 ani, precum şi o primă compensatorie pentru pierderea de venit prin împădurire, stabilită pe an şi pe ha, pentru o perioadă de 15 ani;
 • Autorităţi publice locale deţinătoare de teren agricol, numai pentru înfiinţarea plantaţiei. Daca terenul agricol destinat împădurii este concensionat de o persoană fizică sau juridică, primele pentru întreţinerea plantaţiei şi cele compensatorii, prevăzute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.

Beneficiarii din categoria concesionarilor / arendaşilor sunt eligibili pentru toate formele de suport doar dacă proprietarul / proprietarii terenului în cauză sunt de acord cu împădurirea şi cu obligaţiile ce decurg din aceasta. Aceste obligaţii se referă la menţinerea arboretului creat pe o perioadă stabilită pe baza normelor tehnice în vigoare, care va fi cel puţin egală cu vârsta exploatabilităţii prevăzută în normativele tehnice.

În cazul în care beneficarul autoritate publică locală cesionează terenul cu plantaţia forestieră unei persoane fizice sau juridice private, concesionarul va prelua toate obligaţiile beneficiarului şi va beneficia de prima pentru întreţinerea plantaţiei forestiere numai pentru perioada de timp rămasă pînă la împlinirea termenului stabilit ca eligibil pentru această primă. Concesionarul nu beneficiază de plăţile compensatorii pentru pierderea de venit agricol întrucăt acesta nu exploata terenul respectiv la data acordării sprijinului.

În cazul în care beneficiarul sprijinului înstrăinează, la orice moment şi prin orice mijloc legal, terenul împădurit, noul deţinător preia toate drepturile şi obligaţiile beneficiarului corelate cu categoria juridică, privat sau public, din care face parte.

În cazul în care beneficiarul sprijinului sau deţinătorii ulteriori ai terenului agricol împădurit nu respectă obligaţia menţinerii plantaţiei pe o perioadă de timp cel puţin egală cu vârsta de exploatare din proiect, toate sumele solicitate şi încasate de aceştia până la data constatării desfiinţării premature a plantaţiei vor fi restituite.

Terenurile agricole 

Suprafaţa terenului agricol propus pentru împădurire va fi de min. 0,5 ha iar raportul dintre distanţa cea mai mare şi cea mai mică a extremelor perimetrului acesteia va fi sub 5. Aceasta este necesară pentru evitarea creării de păduri pe parcelele agricole disproproţionate cu privire la raportul dintre laturi, provenite din procesul de restituire, a căror impact asupra factorilor de mediu ar fi extrem de limitat. Excepţie de la această regulă fac perdelele forestiere.

Toate terenurile agricole aferente fermei care solicită sprijin prin această măsură trebuie să respecte GAEC pe toată perioada contractului. Ca dovadă a folosinţei agricole a terenurilor agricole destinate împăduririi sub această măsură,  aceste terenuri trebuie să fi respectat Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) în ultimii 2 ani, excepţie de la această regulă fiind dovada pentru anul 2006, deoarece în România, GAEC se controlează doar începând cu anul 2007. Pentru anul 2006 se acceptă o declaraţie pe proprie răspundere şi extras din registrul agricol ţinut de primării.

Solicitarea de sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole va fi însoţită de angajamentul de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor din agricol în silvic, în cazul în care solicitarea de sprijin va fi acceptată.

Următoarele categorii de teren nu sunt eligibile pentru sprijin prin această măsură:

 • Terenurile care nu au folosinţă agricolă;
 • Terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor locale;
 • Terenuri a căror situaţie juridică este neclară;
 • Terenuri menţionate în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major;
 • Terenuri deţinute în devălmăşie (indiviziune) sau în altă formă colectivă (asociativă) dacă oricare dintre deţinătorii acestora se opune împăduririi;
 • Pajişti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului, a căror stadiu de degradare se constată conform legislaţiei în vigoare;

Lucrările de împădurire

Măsura se aplică pe suprafeţe de teren agricol mai mari de 0,5 ha pe care se înfiinţează o plantaţie forestieră, se execută lucrările tehnice de întreţinere, iar pădurea se păstrează până ce atinge vârsta de exploatare.

În înţelesul acestei măsuri, „pădurea” reprezintă o suprafaţă de teren acoperită cu arbori a căror înălţime este de cel puţin 5 m la maturitate şi a cărei consistenţă, exprimată prin indicele de acoperire, este de minimum 10%. Perdelele forestiere de protecţie trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 20 m.

Lucrările de împădurire se execută în baza unui proiect tehnic, care va respecta Normele Tehnice privind compoziţii, schemele şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate aprobate prin Ordinul ministrului  nr. 1652 din 31.10.2000 şi care va fi elaborat de persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii. Proiectul tehnic va conţine o descriere a condiţiilor generale ale terenului pe care se va efectua împădurirea (poziţia geografică, decrierea condiţiilor climatice referitoare la temperatură, precipitaţii, etc) precum şi descrirea specifică a solurilor şi modului de alegere a formulelor de împădurire, precum şi modul de realizare a împăduririlor.

Pentru persoanele juridice, cheltuielile pentru proiectele tehnice se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Costurile eligibile pentru realizarea proiectului tehnic nu trebuie să depăşească 70 euro/ha pentru suprafeţe de până la 50 ha, 50 euro pentru suprafeţe între 51 şi 150 ha, 30 euro pentru suprafeţe mai mari de 151 ha.

Beneficiarii persoane fizice vor putea accesa în vederea realizării proiectului de împădurire măsura 143.

Materialul forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte normele legale în vigoare.

Proiectele de împădurire pe terenurile aflate în siturile Natura 2000, trebuie să corespundă obiectivelor formulate de planurile de management al acestor situri şi să fie însoţite de studii de impact asupra mediului.

Lista speciilor eligibile pentru prima împădurire a terenurilor agricole

Tabel nr.1

Zone geografice Foioase Răşinoase

 

Câmpie – Stejar pedunculat (Quercus robur)

– Stejar pufos (Quercus pubescens)

– Cer (Quercus cerris),

– Gârniţă (Quercus frainetto)

– Frasin comun (Fraxinus excelsior)

–  Păr sălbatic (Pirus pyraster)

– Cireş sălbatic (Prunus avium)

–  Ulm de câmp (Ulmus minor),

– Tei argintiu (Tilia tomentosa)

– Anin negru (Alnus glutinosa)

– Jugastru (Acer campestre)

– Mojdrean (Fraxinus ornus)

– Salcâm (Robinia pseudoacacia)

– Glădiţă (Gleditsia triacanthos)

– Plop alb (Populus alba)

– Plop negru (Populus nigra)

– Pin negru (Pinus nigra)
Deal – Cer (Quercus cerris)

– Gârniţă (Quercus frainetto),

– Gorun (Quercus petraea)

–  Fag (Fagus sylvatica)

– Paltin de munte(Acer pseudoplatanus)

– Frasin comun (Fraxinus excelsior)

–  Ulm de munte (Ulmus glabra)

–  Tei de deal (Tilia cordata)

– Carpen (Carpinus betulus)

– Salcâm (Robinia pseudoacacia)

– Glădiţă (Gleditsia triacanthos)

– Mojdrean (Fraxinus ornus)

– Jugastru (Acer campestre)

– Cireş sălbatic (Prunus avium)

–  Păr sălbatic (Pirus pyraster)

– Cărpiniţă (Carpinus orientalis)

– Molid (Picea abies)

– Brad(Abies alba)

– Pin silvestru (Pinus sylvestris)

– Pin negru (Pinus nigra)

Munte – Fag  (Fagus sylvatica)

– Gorun (Quercus petraea),

– Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)

– Scoruş (Sorbus aucuparia)

– Ulm de munte (Ulmus glabra)

– Molid (Picea abies)

– Brad alb (Abies alba)

– Larice (Larix decidua)

– Pin silvestru(Pinus sylvestris)

– Zâmbru (Pinus cembra)

– Pin negru (Pinus nigra)

* Arbuşti ce pot fi folosiţi  Păducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus sanguinea), măceş (Rosa canina), călin (Viburnum opulus), liliac (Syringa vulgaris), cătină albă (Hippophae rhamnoides), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), scumpie (Cotinus coggyria), sălcioară (Eleagnus angustifolia)

 

* Alegerea arbuştilor se va face conform formulei de împădurire prevăzute de normele tehnice.

Forme de sprijin financiar

Solicitanţii vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor agricole, constînd în plăţi acordate beneficiarilor pentru:

 • Costuri de înfiinţare a plantaţiei, incluzând costurile pentru materialul de plantare, plantarea în sine şi alte costuri legate direct şi necesare pentru operaţiunea de plantare (primă de înfiinţare);
 • Costurile aferente perioadei de după plantare pentru întreţinerea plantaţiilor (primă anuală pe ha pentru 5 ani, începând cu anul de plantare);
 • Compensarea pierderii de venit agricol ca urmare a împăduririi (primă anuală pe ha pentru 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei).

Această măsură nu oferă sprijin financiar pentru:

 • Înfiinţarea culturilor de pomi de Crăciun;
 • Proiecte sprijinite prin Măsura 143;
 • Plantaţiile din specii cu creştere rapidă, definite de articolul 43 din Regulamentul (EC) nr. 1698/2005, sprijinite prin Măsura 121;
 • Împădurirea pajiştilor permanente, neafectate de fenomene de degradare
 • Lucrări de împădurire pe terenurile fermierilor, beneficiari de sprijin prin Măsura 113 – Pensionarea timpurie a fermierilor şi muncitorilor agricoli.

 Criterii de Selecţie

Criteriile de selecţie sunt menţionate în ordinea descrescătoare în funcţie de importanţa lor şi  sunt următoarele:

 • Poziţia terenului funcţie de zona geografică (altitudine): se va acorda prioritate proiectelor de împădurire din zonele de câmpie, apoi din cele de deal, şi mai apoi din cele de munte;
 • Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai mare;
 • Distanţa faţă de pădurile deja existente: pentru a consolida trupurile de pădure deja existente, se va acorda prioritate terenurilor situate în vecinătatea acestora;
 • Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate împădurii terenurilor afectate de procese de degradare, cum ar fi eroziunea sau deşertificarea;
 • Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii: se va acorda prioritate pădurilor care au prevăzută o vârstă de exploatare mai mare de 40 ani;
 • Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire: se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 specii în compoziţie.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate.

Sistemul de selecţie este cel prevăzut la capitolul 5.2.4. „Procedura de selecţie”.

 Aria de aplicare

Terenurile agricole la nivelul întregii ţări, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului.

Metodologia de calcul / estimare a valorii proiectelor

Elaborarea proiectului şi a lucrărilor de împădurire se va realiza în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Metodologia de calcul pentru înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor forestiere a fost realizată prin expertiza Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice. Datele au fost cuantificate pe principalele compoziţii de împădurire şi zone geografice (câmpie, deal, munte). Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului, calculul pentru pierderea de venit este prezentat în anexa nr.3.

Cheltuielile eligibile pentru realizarea lucrărilor (proiectului) de împădurire sunt costuri standard şi au valorile din tabelul de mai jos. Primele de întreţinere a plantaţiei sunt de asemenea costuri standard (fixe) şi se acordă pe o perioadă de până la 5 ani, funcţie de perioada prevăzută de normele tehnice în vigoare stabilite în funcţie de zona geografică, condiţiile staţionale şi compoziţia de împădurire. Primele compensatorii pentru pierderea venitului agricol sunt şi ele sume standard şi se acordă pe o perioadă de 15 ani. Pentru beneficiarii care nu intră în categoria „fermierilor”, această primă se stabileşte la nivelul de 110 euro, pe baza faptului că beneficiarii alţii decăt „fermieri” nu depind de activităţile din agricultură.

Înfiinţarea plantaţiei (costuri Euro)

Tabel nr 2

Zona Formule de împădurire
Câmpie

 

 

1900 euro

*Formula de împădurire pentru câmpie

100% Salcâm, Glădiţă (doar pe solurile nisipoase şi/sau mobile)

100% Plop alb, Plop negru (doar în luncile râurilor şi lunca Dunării)

100% Pin negru (pe terenurile afectate de eroziune sau deşertificare)

Deal

 

1660 euro

*Formula de împădurire pentru deal

100% Pin negru (pe terenurile afectate de eroziune sau deşertificare)

100% Salcâm, Glădiţă (doar pe solurile nisipoase şi/sau mobile)

Munte

1560 euro

 *Formula de împădurire pentru munte

 

* Formulele de împădurire pentru zonele de câmpie, deal şi respectiv munte vor respecta Normele Tehnice privind compoziţii, schemele şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1652 din 31.10.2000 şi care va fi elaborat de persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii.

Proporţia speciilor din formula de împădurire va fi menţionată de proiectant în proiectul tehnic.

Cheltuielile de plantare sunt descrise în anexa nr 1.

Definirea zonele de câmpie, deal şi munte şi schemele de împădurire corespunzătoare acestora au la bază Normele Tehnice nr. 1 privind stabilirea compoziţiilor de împădurire.

Aplicanţii primesc primele conform tabelului de mai sus pentru prima împădurire luându-se în considerare faptul că, compensarea va acoperi 80% din costurile de împădurire din tabel pentru zonele defavorizate şi 70 % pentru celelalte. Costurilor cu mâna de lucru şi materialele pot fi indexate, în acord cu dinamica inflanţiei în timpul perioadei de implementare a măsurii.

Întreţinerea plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, pe zone geografice (costuri Euro)

Tabel nr. 3

  CÂMPIE DEAL MUNTE
AN 1 270 210 130
AN 2 616 536 436
AN 3 180 210 130
AN 4 180 105 65
AN 5 90 105 65

Cheltuielile de întreţinere a plantaţiei sunt descrise în anexa nr 2.

Pierderea de venit

Tabel nr. 4

 Pierderea de venit agricol urmare a împăduririi pe o perioadă de 15 ani

– pentru terenul agricol

 

Fermieri

215

 

Alţi deţinători

110

Legătura dintre această măsură şi programele naţionale de împăduriri

Această măsură este în legătură directă cu Rezoluţia Consiliului din 1998 cu privire la Strategia Forestieră pentru Uniunea Europeană, care subliniază importanta rolului multifunctional al padurii si al unui management forestier durabil bazat pe rolul social, economic, de mediu, ecologic si functiilor culturale pentru dezvoltarea societatii si in particular a zonelor rurale precum si sublinierea contributiei padurilor si silviculturii, precum şi cu Politica şi Strategia de Dezvoltare a Sectorului Forestier în România, 2001-2010, ce are ca scop principal creşterea suprafeţelor acoperite cu păduri la nivel naţional.

Volumul sprijinului

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 70% dincosturile standard pentru înfiinţarea plantaţiei. Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de până la 5 ani şi cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie de 100% din fonduri publice.

În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 80% din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiilor.

Finanţare

Propunere:

Cheltuială publică:      229.341.338 Euro;

Costuri totale:              263.610.733 Euro.

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE şi indicatorii adiţionali *

Tipul de indicator Indicator Ţinta
2007-2013
Realizare Numărul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împădurire

Împărţit în funcţie de:

 • tip de proprietar (privat/public)
 • perioada angajamentului (existent/nou)
 • obiectiv de mediu (prevenirea eroziunii solului/deşertificare, conservarea/creşterea biodiversităţii, protecţia resurselor de apă, prevenirea inundaţiilor, atenuarea schimbărilor climatice, altele)
14.180
Suprafaţa totală de teren împădurită

Împărţită în funcţie de:

 • tip de proprietar (privat/public)
 • obiectiv de mediu (prevenirea eroziunii solului/deşertificare, conservarea/creşterea biodiversităţii, protecţia resurselor de apă, prevenirea inundaţiilor, atenuarea schimbărilor climatice, altele)
 • structura majoritară pe specii (foioase/conifere)
 • perioada angajamentului (existent/nou)
49.348
Rezultat Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la:

 • biodiversitate şi înaltă valoare naturală a terenului forestier
 • îmbunătăţirea calităţii apei
 • atenuarea schimbărilor climatice
 • îmbunătăţirea calităţii solului
 • evitarea marginalizării şi a abandonului terenului
49.348
Impact Stoparea declinului biodiversităţii

 

 
Menţinerea terenurilor agricole şi forestiere cu înaltă valoare naturală

(Schimbări în zonele cu înaltă valoare naturală)

 
Îmbunătăţirea calităţii apei

(Schimbări în balanţa brută a nutrienţilor)

 
Contribuţia la atenuarea schimbările climatice

(Creşterea producţiei de energie regenerabilă)

 
Adiţional

Creşterea biomasei vegetale

493.482 m3
Adiţional

Fixarea carbonului

54.283 t

 * Indicatorii au fost calculaţi pe baza alocării financiare reale care nu cuprinde şi suma aferentă Măsurilor 223 şi 224, măsuri prevăzute a se implementa din 2010

Anexa nr. 1

Compoziţii de împădurire

Formulele şi schemele de împădurire vor lua în considerare speciile şi asociaţiile de specii forestiere care au impact maxim asupra condiţiilor climatice, biodiversităţii, condiţiilor de sol, apă şi alte componente ale mediului, doar din speciile prezentate în tabelul nr. 1. Costurile totale ale compoziţiilor de împădurire în funcţie de zonele geografice sunt următoarele :

Tabel nr. 5

  Câmpii Deal Munte
Pregătire sol (arat+discuit) 140
Puieţi forestieri

5.000 puieţi/ha

950 800 700
Cheltuieli plantare* 410 460 460
Protecţia plantaţiei 400 400 400
Total 1900 1660 1560

*Cheltuieli de plantare

 – saparea şanţurilor pentru depozitarea puieţilor – 5 euro/10 m

– transportul puieţilor prin purtare directă  – 15 euro/100m (5000 bucăţi)

– depozitarea la şanţ a puieţilor – 5 euro/ha (5000 bucăţi)

– pichetarea terenului în vederea împăduririi – 105 euro/ha

– plantarea puieţilor în teren pregătit (câmpie) – 250 euro/ha (5000 bucăţi)

– plantarea puieţilor în teren nepregătit (deal + munte) – 300 euro/ha (5000 bucăţi)

– retezarea tulpinii puieţilor – 30 euro/ha (5000 bucăţi)

Anexa nr. 2

Întreţineri

An 1    – mobilizare sol – 3 interventii x 90 euro (câmpie) şi 2 interventii x 105 euro (deal)

-descopleşiri – 2 intervenţii x  65 euro/ha (munte)

An 2     – revizuirea plantaţiei – 65 euro/ha

– transportul puieţilor prin purtare directă  – 3 euro/100m (5000 bucăţi)

– depozitarea la şanţ a puieţilor – 1 euro/ha

– plantarea (20%) – 82 euro (teren pregătit) şi 92 euro (teren nepregătit)

– puieţii (20%) – 190 euro (câmpie), 160 euro (deal) şi 140 euro (munte)

– retezare tulpini – 6 euro/ha

– mobilizare sol – 3 interventii x 90 euro (câmpie) şi 2 interventii x 105 euro (deal)

– descopleşiri – 2 intervenţii x 65 euro/ha (munte)

An 3   – mobilizare sol – 2 interventii x 90 euro (câmpie) şi 2 interventii x 105 euro (deal)

– descopleşiri – 2 intervenţii x 65 euro/ha (munte)

An 4    – mobilizare sol – 2 interventii x 90 euro (câmpie) şi 1 interventie x 105 euro (deal)

– descopleşiri – 1 intervenţie x 65 euro/ha (munte)

An 5   – mobilizare sol – 1 interventii x 90 euro (câmpie) şi 1 interventie x 105 euro (deal)

– descopleşiri – 1 intervenţie x 65 euro/ha (munte)

Calculele au fost făcute luând în considerare Normele Unice pentru Silvicultură şi tarifele orare corespunzătoare salariului mediu din silvicultură conform Institutului Naţional de Statistică.

Anexa nr. 3

Calculul compensatoriu pemtru pierderea de venit de pe terenurile agricole

Marja brută la nivel naţional pentru terenurile arabile – ca şi bază de pornire în stabilirea compensaţiei anuale la hectar timp de 15 ani pentru suprafeţele împădurite, a fost calculată ţinând cont doar de marjele brute ale primelor patru culturi (ca şi pondere de suprafeţe cultivate – porumb, grâu, plante furajere, cartofi). Valoarea rezultată este de 260 Euro/ha.

Pentru calcularea pierderilor de venit, din marja brută s-au scăzut cheltuielile fixe legate de combustibili şi forţa de muncă aferente lucrărilor agricole specifice terenurilor arabile şi s-au adăugat veniturile pierdute ce provin din neprimirea sprijinului pe suprafaţă de teren agricol aferent plăţilor unice pe suprafaţă, conform tabelelor de mai jos:

Economiile cu cheltuielile neefectuate

Tabel nr. 6

Lucrarea Cheltuieli fixe la hectar (Euro/ha)
Combustibil Manoperă Total
Arat + grăpat 15,7 1,5 17,2 50,5
Discuit 15 1,5 16,5
Lucrat cu combinatorul 4,7 0,5 5,2
Semănat 4,7 1,1 5,8
Recoltat 4,7 1,1 5,8

Veniturile pierdute din neprimirea sprijinului pe suprafaţă

Tabel nr. 7

Venituri pierdute

din plăţi pe suprafaţă

Plăţi SAPS (Euro/ha)

pentru anul 2008

România 60

Calculul pierderii de venit

Tabel nr. 8

Marja brută

(euro/ha)

Sprijin pe suprafaţă pierdut (euro/ha) Economii

(euro/ha)

Pierderea de venit (euro/ha)
260 60 50,5 269,5

Pentru a se evita supracompensarea se acordă maximum 80% din valorea rezultată, astfel propunerea de compensaţie devine 215 Euro