Monitorizare

Imagini reconstructie ecologica
MATERIAL PRIVIND MODUL DE ÎN CARE SE ÎNTOCMESC DOCUMENTAŢIILE PENTRU ÎMPĂDURIREA TERENURILOR DEGRADATE

Toate terenurile degradate sau neproductive, indiferent de proprietar, a caror punere în valoare este necesară din punct de vedere al protecţiei solului, regimului apelor, îmbunatăţirii condiţiior de mediul şi a diversităţii biologice se constituie în perimetre de ameliorare.

Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face, în baza investigaţiilor pe teren, de către o comisie de specialişti formată din:

– primarul localitatii, ca presedinte al comisiei;
– reprezentantul direcţiei agricole;
– reprezentantul direcţiei silvice sau al ocolului silvic;
– reprezentantul Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, în calitate de secretar;
– reprezentantului Agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului;
– reprezentantul oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice;
– reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare;
– proprietarii terenurilor degradate care fac obictul constituirii perimetrului de ameliorare.

Sediul comisiilor de specialişti comunale, orăşeneşti sau muncipale se afla la consiliul local al respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

Comisiile de specialişti au următoarele atribuţii principale:

– înregistrează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare. Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare poate fi făcuta de direcţia agricolă, ocolul silvic, Agenţia pentru protectia mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane juridice sau fizice interesate şi se depune la secretariatul comisiei;
– constată pe teren situaţia perimetrului, identifică vecinatăţile şi delimitează prin taruşare perimetrul de ameliorare, stabilind limitele zonelor de ameliorare-apărare şi de consolidare;
– determină şi delimitează parcelele de proprietari, din cuprinsul şi din afara perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi de ameliorare şi pentru drumurile de acces, precum şi natura folosinţelor agricole sau silvice existente;
– identifică şi descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese şi constată cauzele care le-au generat;
– fac propuneri privind ordonatorul de credite pentru finanţarea lucrărilor publice şi resurselor de finanţare;
– stabilesc restricţiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare şi modul de respectare a acestora pe toata durata executării lucrărilor specifice;
– identifică terenurile care urmeaza sa fie utilizate pentru depozite de deseuri urbane. Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizează într-o documentaţie alcatuită din: schiţa perimetrului, acordul proprietarilor cu procesul-verbal încheiat în acest scop şi fişa perimetrului de ameliorare.

Fişa aporobată constituie tema de proiectare pentru unitatea care va scoate la licitaţie lucrarea şi pe baza căreia se va executa documentaţia tehnico-economică, în conformitate cu prevederile legale.

Documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate se execută contra cost de personalul de specialitate al direcţiilor silvice, în cazurile în care sunt necesare numai lucrări de împădurire şi amenajare şi de către unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în cazurile în care sunt necesare şi lucrări de construcţii pentru consolidarea terenurilor şi corectarea torenţilor.