Infiintarea structurilor silvice private

Gestionarea durabila a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.

Pentru constituirea si funcţionarea ocoalelor silvice se acorda asistenta tehnica de specialitate de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare.

Asistenta tehnica de specialitate acordata de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare consta in oferirea de informatii referitoare la:

a) prevederile legale in vigoare privind constituirea si functionarea ocoalelor silvice;

b) drepturile si obligatiile pe care le au detinatorii de paduri referitoare la respectarea si aplicarea regimului silvic;

c) intocmirea si promovarea documentatiilor necesare avizarii si autorizarii functionarii ocoalelor silvice;

d) sprijinul acordat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura pentru constituirea in asociatii, potrivit reglementarilor legale.

Constituirea si autorizarea funcţionarii ocoalelor silvice

Constituirea ocoalelor silvice se face de catre:

a) unitatile administrativ-teritoriale care au in proprietate publica sau privata terenuri forestiere;

b) persoanele fizice si/sau persoanele juridice care au in proprietate terenuri forestiere;

c) persoanele juridice rezultate in urma asocierii persoanelor prevazute la lit. a) si b);

d) administratorul padurilor proprietate publica a statului.

Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte si/sau cantoane silvice.

Autorizarea functionarii unui ocol silvic se face cu avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza isi are sediul ocolul silvic care solicita autorizarea.

Functionarea ocoalelor silvice se autorizeaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare in vederea inscrierii in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.

Criteriile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea si autorizarea ocoalelor silvice sunt :

1. Cantonul silvic:

a) conditii de personal: un post de padurar cu studii profesionale/liceale in specialitate silvica;

b) conditii de logistica: uniforma de serviciu, clupa forestiera, pichet de incendiu.

2. Districtul silvic:

a) conditii de personal: un post de sef de district silvic cu studii liceale/tehnice de specialitate;

b) conditii de logistica: spatiu pentru sediul districtului silvic, uniforma de serviciu, clupa forestiera, instrumente pentru masurarea inaltimii arborilor, pichet de incendiu.

3. Ocolul silvic:

a) conditii de personal: numar minim de posturi de specialitate in centrala ocolului silvic – 3, dintre care un post de sef de ocol – cu activitate de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice; seful de ocol isi poate desfasura activitatea cu norma intreaga doar intr-un singur ocol silvic;

b) conditii de logistica: spatii pentru sediul ocolului silvic, mijloc de transport exclusiv, tehnica de calcul, mijloace de comunicare, pichet de incendiu, fonduri necesare pentru derularea activitatii;

c) dovada existentei contului bancar avand ca titular ocolul silvic;

d) conditiile prevazute la pct. 2 pentru fiecare district silvic din structura ocolului silvic.

Numarul minim de cantoane silvice care constituie un ocol silvic este de 4, iar pentru structura silvica de rang superior numarul minim de ocoale silvice este de doua.

Ocoalele silvice se constituie, functioneaza si asigura administrarea si/sau serviciile silvice pentru suprafete de fond forestier aflate in limitele teritoriale ale judetului in care acestea au sediul social si pentru suprafete de fond forestier situate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale limitrofe din judete invecinate.

In vederea obtinerii avizului pentru autorizarea infiintarii si functionarii unui ocol silvic privat se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare in a carui raza isi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexeaza urmatoarea documentatie:

a) un memoriu in care este prezentat modul de asigurare a surselor financiare pentru aplicarea regimului silvic in situatia avizarii si autorizarii;

b) o copie legalizata de pe actul constitutiv/actul de identitate al persoanei care îl înfiinţează si o copie de pe actele de proprietate a terenurilor;

c) regulamentul de organizare si functionare al ocolului silvic, aprobat de persoana care îl înfiinţează;

d) statutul ocolului silvic, aprobat de persoana care îl înfiinţează, in forma autentica;

e) organigrama si statul de functii ale ocolului silvic, din care sa rezulte existenta numarului minim de posturi, corespunzator ocolului silvic;

f) actul constitutiv al ocolului silvic si statul de personal; in situatia in care nu au fost facute angajari de personal, nu se depune stat de personal;

g) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele silvice in vigoare, pentru unitatile amenajistice pentru care se constituie ocolul silvic;

h) copii de pe hartile amenajistice la scara 1: 20.000 sau 1: 10.000 si 1: 5.000;

i) lista cuprinzand mijloacele fixe si lista cuprinzand obiectele de inventar din dotarea ocolului silvic, conform conditiilor minime de logistica, la care se anexeaza copii de pe documentele de inregistrare contabila sau de pe facturi. In situatia in care mijloacele fixe si obiectele de inventar nu se afla in dotarea ocolului silvic, procurarea lor se face in termenele stabilite prin programul de conformare care se prezinta de ocolul silvic.

La documentele prevazute mai sus se anexeaza:

a) borderoul actelor de punere in valoare a masei lemnoase neautorizate la taiere, aferenta fondului forestier ce se preia, certificat prin semnatura sefului ocolului silvic de la care se preiau suprafetele. Borderoul cuprinzand actele de punere in valoare si lista cuprinzand unitatile amenajistice se transmit de catre ocolul silvic care le intocmeste ocolului silvic care solicita avizul, in termen de 30 de zile de la data solicitarii scrise;

b) copii de pe descrierile parcelare si planurile decenale aferente suprafetelor care fac obiectul predarii-primirii sau retrocedarii.

Programul de conformare elaborat de ocolul silvic si aprobat de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare se refera la bunurile pentru dotarea ocolului silvic si la termenele de procurare a acestora, termene ce nu pot depasi 6 luni de la data autorizarii. Programul de conformare cuprinde si termenul de ocupare a posturilor vacante prevazute in statul de personal, ce nu poate depasi 60 de zile de la data autorizarii. Programul de conformare se analizeaza si se aproba de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare. La eliberarea avizului se face mentiune in acest sens, urmand ca inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare, daca programul de conformare nu este respectat, sa dispuna ridicarea si sigilarea dispozitivelor de marcat pana la indeplinirea conditiilor prevazute in program.

Inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare stabileste, daca este cazul, impreuna cu ocoalele silvice implicate, documentele si documentatiile tehnice ce urmeaza sa fie predate/preluate necesare avizarii noului ocol silvic, facand mentiuni detaliate despre acestea in avizul pentru autorizarea functionarii, prevazut in anexa nr. 2. Mentiunile contin in mod obligatoriu numele si functia persoanelor responsabile de predarea/preluarea documentatiilor, atat din partea ocolului silvic care preda, cat si din partea ocolului silvic care solicita autorizarea.

Sprijinirea proprietatii forestiere

1. Sprijinirea asocierii

Ghid infintare asociatii de proprietari

2. Refacerea padurilor si drumurilor calamitate

3. Amenajamente silvice

4. Plata contravalorilii functiilor de protectie oferite de padurile situate in grupa I functionala – tipul I si II

I.T.R.S.V. Timişoara, prin prezenta aduce la cunoştinţă proprietarilor de păduri persoane fizice, despre acordarea alocaţiilor bugetare (H.G. 1071/2006; H.G. 861/2009), pentru sprijinirea proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, pentru acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recoltează datorită restricţiilor impuse prin amenajamentele silvice în pădurile cu funcţii speciale de protecţie.

În acest sens, cu sprijinul ocolului silvic în raza căruia se situează proprietatea, se va întocmii un dosar cu următorul conţinut:
1. cererea de acordare de compensaţii cu menţiunea contului în care să fie viraţii bani;
2. documente care atestă proprietatea (proces verbal de punere în posesie/titlu de proprietate);
3. copia descrierii parcelare din amenajamentul/studiul sumar silvic în vigoare, cu viza „conform cu originalul” a ocolului silvic care asigură administrarea/prestările de servicii (se va completa data intrării în vigoare şi data expirării amenajamentului/studiului sumar);
4. copia hărţii amenajistice pe care să fie evidenţiată proprietatea cu viza „conform cu originalul” a ocolului silvic care asigură administrarea/prestările de servicii;
5. actul de identitate, în copie, al persoanei care deţine proprietatea;
6. copie după contractul de administrare/prestări servicii silvice cu viza „conform cu originalul” a ocolului silvic;
7. calculul contravalorii funcţiilor de protecţie, întocmit de ocoalele silvice sau unităţile autorizate să elaboreze amenajamente silvice.
CUANTUMUL ALOCAŢIILOR SE SITUEAZĂ ÎN JURUL VALORII DE 380 LEI/AN/HA – FUNCŢIE DE CARACTERISTICILE PĂDURII.
RELAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA OCOALELE SILVICE ŞI/SAU LA ITRSV TIMIŞOARA, TEL 0256/294897

Scoateri din fondul forestier national

Pasi de urmat pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor situate in fondul forestier national

Conţinutul documentaţiilor intocmite pentru scoaterea definitivă sau ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, prelungirea ocuparii temporare şi restituirea garanţiilor depuse in fondul de ameliorare a fondului funciar conform O.M. 25/2009.

(I) Documentatiile necesare emiterii aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, pentru suprafetele de pana la 1,0 ha, pentru care competenta de aprobare a fost delegata inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, contin:

1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare in raza caruia se afla terenul;

2. memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre beneficiar, in care sa fie prezentate inclusiv detaliile tehnice referitoare la obiectiv;

3. memoriu tehnic intocmit de catre directia silvica, in cazul terenurilor proprietate publica a statului, din care sa reiasa motivele pentru care s-a avizat favorabil solicitarea beneficiarului;

4. plan de incadrare in zona;

5. plan de situatie al amplasamentului, in care trebuie sa fie prezentate atat obiectivul, cat si detaliile amenajistice;

6. fisa tehnica de transmitere-defrisare (anexa nr. 11). In cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare;

7. studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva cu compensare, intocmit de unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier;

8. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenurile care se scot definitiv sau sunt ocupate temporar si care nu sunt proprietate publica a statului;

9. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenul care se ofera in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva de terenuri din fondul forestier national cu compensare echivalenta ca suprafata si bonitate;

10. acordul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului;

11. avizul favorabil al ocolului silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice, in cazul terenurilor care nu sunt proprietate publica a statului;

12. confirmarea ocolului silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, in cazul solicitarilor de ocupare temporara, ca beneficiarul indeplineste conditiile prevazute la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului;

14. acord de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, dupa caz, pentru realizarea obiectivului. Atat in acordul de mediu, cat si in fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, trebuie sa fie precizate amplasamentul si suprafata care se defriseaza;

15. copie de pe documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara. In documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara trebuie sa fie precizat obiectivul pentru care s-a facut plata.

(II) Documentatiile necesare emiterii aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, pentru care competenta de aprobare este a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau a Guvernului, contin:

1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

2. memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre beneficiar, in care sa fie prezentate inclusiv detaliile tehnice referitoare la obiectiv;

3. memoriu tehnic intocmit de catre directia silvica, in cazul terenurilor proprietate publica a statului, din care sa reiasa motivele pentru care s-a avizat favorabil solicitarea beneficiarului;

4. plan de incadrare in zona;

5. plan de situatie al amplasamentului, in care trebuie sa fie prezentate atat obiectivul, cat si detaliile amenajistice;

6. fisa tehnica de transmitere-defrisare (anexa nr. 11). In cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare. Fisele tehnice vor fi aprobate de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare;

7. studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva cu compensare, intocmit de unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier;

8. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenurile care se scot definitiv sau sunt ocupate temporar si care nu sunt proprietate publica a statului;

9. extras de carte funciara emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenul care se ofera in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva de terenuri din fondul forestier national cu compensare echivalenta ca suprafata si bonitate;

10. acordul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului;

11. avizul favorabil al ocolului silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice, in cazul terenurilor care nu sunt proprietate publica a statului;

12. confirmarea ocolului silvic care asigura administrarea/ serviciile silvice, in cazul solicitarilor de ocupare temporara, ca beneficiarul indeplineste conditiile prevazute la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului;

14. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare;

15. dovada efectuarii consultarii publice de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare, pentru situatia in care acordul de mediu nu a fost emis de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;

16. acord de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, dupa caz, pentru realizarea obiectivului. Atat in acordul de mediu, cat si in fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului, trebuie sa fie precizate amplasamentul si suprafata care se defriseaza;

17. copie de pe documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara. In documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara trebuie sa fie precizat obiectivul pentru care s-a facut plata.
Nota:

Documentatiile care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru prelungirea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national contin piesele prevazute anterior, mai putin acordul de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu, aprobata de catre agentia de protectie a mediului.

Documentatiile se depun la autoritatea competenta sa aprobe ocuparea temporara a terenului forestier, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporara.

Documentatiile necesare recuperarii garantiilor depuse in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestiera contin:

1. solicitarea de restituire a garantiei, formulata de beneficiarul ocuparii temporare, cu precizarea numarului de cont si a bancii unde se doreste restituirea sumei;

2. copia aprobarii de ocupare temporara;

3. copia documentului cu care a fost achitata garantia;

4. procesul-verbal de reprimire in circuitul silvic a terenului forestier verificat si vizat de subunitatile teritoriale silvice ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
5. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare pentru restituirea garantiei si a dobanzilor aferente.