Documente cu regim special

1. Program de lucru cu agenţii economici:
în fiecare zi de marţi din cursul săptămânii , orele 8.30-15.30.

SUMAL – Eliberarea acordului pentru distribuţia şi utilizarea documentelor cu regim special
Conform HG 996/2008 art. 8:    ….
(10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor SUMAL, iar distribuţia şi utilizarea se fac în baza acordului emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, acord ce poate fi suspendat sau retras.

Documentele necesare sunt enumerate în OM 584/2008 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special şi a sigiliilor crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun:

art. 5 – (1) Pentru obţinerea acordului prevăzut la art. 4, persoana juridică este obligată să prezinte următoarele documente, după caz:
a) cerere scrisă în care precizează tipurile de formulare cu regim special şi/sau sigilii crotalii solicitate, purtând ştampila rotundă, numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă în mod oficial persoana juridică solicitantă;
b) copia legalizată a certificatului de înregistrare din Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare;
c) copia legalizată de pe autorizaţia de funcţionare, pentru ocoalele silvice;
d) atestatul de exploatare, în cazul societăţilor ce au ca obiect de activitate exploatări forestiere;
e) dovada achitării eventualelor contravenţii silvice necontestate/ rămase definitive şi executorii;
f) împuternicire pentru persoana delegată să ridice acordul;
g) borderoul documentelor cu regim special utilizate/anulate şi blocurile cu exemplarul 3 al documentelor cu regim special care conţin file neutilizate sau anulate;
h) actul constitutiv al societăţii comerciale.